8-10 JUNIO 2021
BARCELONA - CCIB
Maksym Plakhotnyuk

Maksym Plakhotnyuk

Founding CEO

Atlant